Reklama
 
Blog | DanKa Humlová

Shromáždění akademické obce UK: Soumrak nebo tma?

Na čtvrtek 19. 1. 2012 svolal rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl celou akademickou obec do Collegia Maxima Právnické fakulty. "Sešli jsme se tu, abychom diskutovali o společném problému." A co je tedy náš společný problém? Proč se ve čtvrtek odpoledne zaplnila největší přednášková síň na Univerzitě Karlově jejími studenty a pedagogy?

Důvodem této nespokojenosti je věcný záměr zákona o vysokých školách a souvisejícího zákona o finanční pomoci studentům, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Záměr v prvé řadě omezuje samosprávu univerzit, snižuje poměr zastoupení studentů v akademických senátech jednotlivých fakult, zavádí tzv. funkční místa docentů a profesorů pro vysoké školy a v neposlední řadě je zde i otázka školného.
 
Na shromáždění, které moderoval předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy (ASUK) Jan Hála, vystoupili i rektor Václav Hampl, prorektor UK Stanislav Štech, zástupce legislativní komise ASUK Josef Staša, kancléř UK Tomáš Jelínek, proděkan Právnické fakulty Jan Kuklík a předseda Studentské komory Rady vysokých škol Miroslav Jašurek.
 
Pro nás, lékařskou fakultu, se hodí citovat připodobnění, které použil ve svém proslovu kancléř Univerzity Karlovy Tomáš Jelínek: „Věcný záměr zákona o vysokých školách je velmi heterogenní sloučenina, která obsahuje vysoké procento jedů a jen stopové množství dobrého. Pozor, při nesprávné manipulaci hrozí nebezpečí, že by se některý z derivátů této sloučeniny mohl dostat do kontaktu s poslaneckým kvašením.“
 
Předmětem dnešního zasedání bylo především zvětšit a prohloubit informovanost o těchto věcných záměrech, o jejich problémech a o našich postojích k nim. Akademické obci sluší věcná a logická argumentace. Je potřeba, aby v těchto situacích byla právě tato argumentace podpořena širším vyjádřením. Pár minut před tiskovou konferencí byly na Shromáždění shrnuty závěry a tato rezoluce byla jako oficiální zpráva předložena mediím.

  Foto HN – René Volfík

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezoluce členů akademické obce Univerzity Karlovy v Praze
My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, konstatujeme, že návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům byly připravovány v neadekvátním spěchu a nesplňují ani základní požadavky kladené na dokumenty tohoto druhu. Oběma materiálům chybí přesvědčivá východiska, jakož i pádné argumenty pro nezbytnost kompletního nahrazení stávající úpravy.
 
Navržené záměry by v kombinaci s úrovní politické kultury v naší zemi vedly k likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, k omezení jejich nezávislosti a k podřízení politickým a komerčním zájmům. To by v důsledku vedlo k omezení svobody vědeckého bádání, svobody projevu, práva vyhledávat a šířit informace a práva na vzdělání zaručených Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky.
My, členové akademické obce Univerzity Karlovy, důrazně varujeme vládu České republiky před přijetím těchto nekvalitních a nebezpečných návrhů. Českému vysokému školství jinak hrozí nenávratné poškození. Pokud vláda nevyslyší tento apel, uskutečníme nejpozději v týdnu od 27. února další informativní a protestní akce. Vyzýváme také akademické obce všech vysokých škol v České republice, aby v takovém případě učinily vše pro zastavení této nebezpečné hry s budoucností české společnosti.
 
Bránit všemi silami akademické svobody je totiž morální povinností každého člena akademické obce.
 
Atmosféra dnešního dne byla neskutečná. Zatímco v horních patrech Právnické fakulty probíhala již tisková konference, v učebně č. 103 jsme sledovali její přímý přenos stejně jako okamžité reakce zpravodajských serverů. Rektor Hampl byl okamžitě skrz média pozván ministrem Dobešem na kobereček k vysvětlení.

Foto HN – René Volfík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení tiskové konference se z Právnické fakulty vydal protestní průvod přes Palachovo náměstí a Mánesův most až ke Strakově akademii, kde sídlí Úřad vlády. S hesly „Rektora nedáme“ „Dobeše do koše“ „Vzdělání není byznys“ a „Přijdem zas“ se snažili studenti i touto cestou ukázat nesouhlas s konáním ministerstva a vyjádřit podporu své univerzitě.

Současná situace je vážná. Její nynější stav není nahodilý, ale má za sebou kostrbatý vývoj mnoha pokusů o reformu z minulých let. Uvědomme si, že nestačí, aby na ministerstvu padaly hlavy a že je potřeba tuto situaci řešit a zaujmout jasné nekompromisní stanovisko.

Pokud by tomu bylo naopak a akademická obec by mlčela, výsledkem by byla redukce vysokých škol na podrobené provozní instituce velkých zaměstnavatelů a ztratila by svůj akademický charakter.